Nhà thiết kế Trương thành Trung

Trương Thành Trung
KTS - Nhà thiết kế


TRƯƠNG THÀNH TRUNG

Trường tốt nghiệp: Đại học Kiến Trúc

Thông tin chung:

Tham gia dự án từ giai đoạn ý tưởng đến khi hoàn thành công trình

Triển khai ý tưởng bằng phần mềm Sketchup

Triển khai hồ sơ kỹ thuật bằng phần mềm Auto Cad

Tham gia giám sát thi công