Hoàn thiện hội trường ĐH Giao Thông Vận Tải

Dự án: Đại Học Giao Thông Vận Tải
Địa điểm:
Thời gian thi công: Thi công tháng 6 / 2019
Diện tích: 400m2
Hạng mục thi công: Nội thất khu hội trường