Hoàn thiện hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Nội thất văn phòng Đa Lợi thi công nội thất hội trường tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Dự án: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thi công: Thi công tháng 4 / 2018
Diện tích: 200m2
Hạng mục: Bàn hội trường, ghế hội trường, bục, ốp tường…