Kho bạc Đông Anh – Hà Nội

Tên dự án: Kho Bạc
Hạng mục:
Diện tích:
Phong cách:
KTS – Nhà thiết kế: Trương Thành Trung